ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)

Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται [από τον ενδιαφερόμενο, προ 48 ωρών] στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

 

 1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ.2 του Αρθ-27 του Ν.4067/11.

 2. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

 3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

 4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

 5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

 6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

 7. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

 8. i. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. β. ii. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους [συνυποβάλλεται τεχνική έκθεση Μηχανικού στην οποία τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση της στατικής επάρκειας του κτιρίου].

 9. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τμ, που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων [και βεβαιώνει την τήρηση της υποχρεωτικής φύτευσης του άρθρου 17 του Ν.4067/11 εντός σχεδίου].

 10. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. από το φυσικό έδαφος [για εντός σχεδίου περιοχές συνυποβάλλεται τεχνική έκθεση Μηχανικού που βεβαιώνει την τήρηση της υποχρεωτικής φύτευσης του άρθρου 17 του Ν.4067/11].

 11. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια [προ εφαρμογής του Ν.4067/11] σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Αρθ-16 του Ν.4067/11, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το Αρθ-17 του Ν.4067/11.

 12. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παρ.2β και παρ.γ του Αρθ-19 του Ν.4067/11.

 13. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών. (Σύμφωνα με την Αποφ-911/12 - ΦΕΚ14/Β/12)

 14. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων [προ εφαρμογής του Ν.4067/11] κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Σύμφωνα με την Αποφ. 9584/11 – ΦΕΚ 492/Β/11) 

επικοινώνησε μαζί μας...

 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

·         (περίπτωση 10 – κλιματιστικά και επιτοίχιοι λέβητες αερίου) Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα (50) εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00 μ.) μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.

·         (περίπτωση 12 – ηλιακοί θερμοσίφωνες) Επιτρέπονται εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό. Πάνω στις απολήξεις κλιμακοστασίων απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται κατασκευές […] που διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης.

·         (περίπτωση 13 – φυτεμένα δώματα) Δικαιολογητικά: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του στοιχείου δ, γ) τεχνική έκθεση αντοχής - στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό, δ) Τεχνική Έκθεση Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας όπως καθορίζεται στο Παράρτημα της Αποφ-911/12 (ΦΕΚ-14/Β/11-1-12) ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχεία, που αποδεικνύει τη δυνατότητα υπαγωγής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του Αρθ-1 της Αποφ-911/12 (ΦΕΚ-14/Β/11-1-12), στ) φωτογραφίες του κτίσματος του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας. Για τα κτίρια της παρ.1 του Αρθ-21 του Ν-4030/11, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεώτερα μνημεία, απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του φορέα προστασίας τους.

·         (περίπτωση 14 – εξωτερική θερμομόνωση και παθητικά συστήματα) Δεν προσμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη σε υφιστάμενα κτίρια [προ εφαρμογής του Ν.4067/11] η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3.00 μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.

Για την τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ακολουθείται η διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης μόνον όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων.

Δικαιολογητικά για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης:

α) Σε κτίρια προϋφιστάμενα της 4-7-79: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τεχνική έκθεση μηχανικού με αναλυτική καταγραφή των συντελεστών θερμοπερατότητας ανά δομικό στοιχείο που θα επιτευχθούν και για την τοποθέτηση ικριωμάτων, σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ), καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης εγκατάστασης των ικριωμάτων και του έργου από μηχανικό

β) Σε κτίρια μετά την 4-7-79 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Απόδοσης και τεχνική έκθεση μηχανικού με αναλυτική καταγραφή των συντελεστών θερμοπερατότητας ανά δομικό στοιχείο που θα επιτευχθούν με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται δομικά στοιχεία των όψεων των κτιρίων και τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ.2.1 εδαφ.α του Αρθ-8 του ΚΕΝΑΚ μαζί με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της επέμβασης. Δεν επιτρέπεται με έγγραφη ενημέρωση η τοποθέτηση ικριωμάτων (απαιτείται άδεια δόμησης).

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Εγκρίσεις φορέων:

 • Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΕΠΑΕ) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4030/11 και 6 του Ν.4067/12
 • Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων για ιστορικούς τόπους και διατηρητέα μνημεία
 • ΥΜΑΘ για διατηρητέα, προτεινόμενα διατηρητέα εφόσον οι εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με Α.Π. 1714/24-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α32Φ-ΥΛ)
 • Δ/νση Δασών (Πράξη Χαρακτηρισμού και Πιστοποιητικό τελεσιδικίας) για εκτός σχεδίου
 • Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για περιοχές ευθύνης της
 • Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για εκσκαφές

Συναίνεση συνιδιοκτητών [ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ]: εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πχ ακάλυπτος) ή κοινόκτητα τμήματα (πχ όψεις, φέρον οργανισμός)

Στοιχεία νομιμότητας: Άδεια οικοδομής, Άδεια δόμησης, Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, προ ‘55 κλπ (ΟΧΙ δήλωση του 4014/11)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ή/και ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

Για τις εργασίες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου, δεν μεταβάλλονται οι όψεις του και δεν τροποποιούνται οι εγκαταστάσεις του (όπως πιστοποιείται από τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία τεκμηριώνει και την στατική επάρκεια), απαιτείται Ενημέρωση του φακέλου της Άδειας Δόμησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Τεχνική έκθεση, Αρχιτεκτονικά και κατά περίπτωση Παθητική Πυροπροστασία) και έγγραφη Ενημέρωση 48ώρες πριν την εκτέλεση των εργασιών.

Αντίθετα αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, απαιτείται πριν την έναρξη των εργασιών η λήψη Άδειας Δόμησης.

[Για την λειτουργική ενοποίηση και συνένωση χώρων ομόρων κτιρίων του ίδιου οικοπέδου (με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών) ή κτιρίων ομόρων οικοπέδων (με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών των οικοπέδων), Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφ-13448/16-3-12 και Αποφ-13451/16-3-12 (ΦΕΚ-116/ΑΑΠ/9-10-12)]